Origami Yoda

Menu

Origami Yoda

My Van Jahnke Yoda

SuperFolder skylarthefolder

I folded a Van Jahnke Yoda. I don’t know why I added dots for the eyes.